VLOK – Uitvoeringsvoorwaarden 2006
4.4 Het klussenbedrijf is verplicht de opdrachtgever te wijzen op:

• onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover het klussenbedrijf deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen;

• onjuistheden in de door de opdrachtgever

Deze Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Klussenbedrijven (VLOK) zijn totstandgekomen in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 maart 2006.
Deze voorwaarden kunnen slechts in overleg met genoemde consumentenorganisaties worden gewijzigd of aangevuld.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te Zoetermeer en worden op de SER-site vermeld (www.consumentenvoorwaarden.ser.nl).

I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities
In deze Uitvoeringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Consument natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
Opdrachtgever opdrachtgever die handelt als consument dan wel in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Klussenbedrijf opdrachtnemer, lid van de VLOK, die bedrijfsmatig kleinschalige kluswerkzaamheden verricht;
Het werk het totaal van de tussen de opdrachtgever en het klussenbedrijf overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door het klussenbedrijf geleverde materialen;
Meer- en minderwerk door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven of verlaging van de overeengekomen prijs;
Geschillencommissie de Geschillencommissie Klussen- en vloerenbedrijven van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (Postbus
90600, 2509 LP Den Haag, www.sgc.nl).

Artikel 2 Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden – hierna te noemen VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden – zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen opdrachtgever en klussenbedrijf.

II AFSPRAKEN

Artikel 3
3.1 Het klussenbedrijf draagt er zorg voor dat elke opdracht in beginsel schriftelijk wordt vastgelegd in een VLOK Opdrachtformulier.
3.2 Een opdracht omvat een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden met:

• een vermelding van het tijdstip waarop het werk kan worden begonnen en een aanduiding van de duur van het werk;

• de prijs van het werk;

• de betalingswijze.

3.3 De opdrachtgever en het klussenbedrijf kunnen afspraken maken op basis van twee prijsvormingsmethoden:

vaste prijs

regie

Van een vaste prijs kan bij de eindafrekening uitsluitend worden afgeweken op grond van een bepaling in deze VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden. Bij regie komen opdrachtgever en klussenbedrijf overeen dat de gemaakte kosten van het klussenbedrijf worden vergoed; tevoren wordt het uurtarief vastgesteld en zo mogelijk ook de andere kosten; bij iedere afrekening maakt het klussenbedrijf een opstelling van de bestede uren en alle overige kosten, waaronder de kosten van materialen die op de opdracht betrekking hebben.
Bij regie kan desgewenst een richtprijs worden afgegeven. Een richtprijs geldt als een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs; deze schatting betreft het aantal te besteden uren en/of de te verwerken materialen en/of de overige kosten.
Een combinatie van de twee prijsvormingsmethoden (deels vaste prijs, deels regie) is eveneens mogelijk.
3.4 Indien de opdrachtgever een consument betreft, zullen alle prijzen inclusief BTW vermeld worden.
3.5 Het klussenbedrijf draagt er zorg voor dat deze Uitvoeringsvoorwaarden tijdig aan de opdrachtgever ter hand worden gesteld, doch uiterlijk ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

III UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 4 Verplichtingen van het klussenbedrijf
4.1 Het klussenbedrijf staat ervoor in, dat het werk goed en deugdelijk wordt opgeleverd in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst en dat het gebruik maakt van deugdelijke werkwijzen.
4.2 Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal het klussenbedrijf, voorzover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de opdrachtgever.
4.3 Het klussenbedrijf neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
verlangde constructies en werkwijzen;

• kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

• gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld; een en ander voor zover deze zich vóór of tijdens de uitvoering van het werk aan het klussenbedrijf openbaren en het klussenbedrijf terzake deskundig moet worden geacht.

4.5 Indien het klussenbedrijf één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is het gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.
4.6 Het klussenbedrijf is verzekerd voor schade voor zover deze hem kan worden toegerekend tot een bedrag van maximaal € 1.250.000 per gebeurtenis, ongeacht de aansprakelijkheid op grond van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 5 Verplichtingen van de opdrachtgever

5.1 De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen èn voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.
5.2 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat het klussenbedrijf zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten.
5.3 Indien de opdrachtgever één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.
5.4 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

• onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

• onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;

• kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

• gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Dit doet niet af aan de waarschuwingsplicht van het klussenbedrijf op grond van artikel 4 lid 4.

Artikel 6 Wijziging van de opdracht

Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij het klussenbedrijf ervoor zorg draagt dat zulks schriftelijk wordt vastgelegd met inbegrip van het akkoord van de opdrachtgever.

Artikel 7 Onvoorziene complicaties

7.1 Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet het klussenbedrijf hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever.
7.2 Indien het klussenbedrijf de opdrachtgever niet kan bereiken, dient het klussenbedrijf het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist.
7.3 Eventuele extra kosten, die het klussenbedrijf moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed.
7.4 Indien de onvoorziene complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan de opdrachtgever meer- en minderwerk opdragen.

Artikel 8 Oplevering

8.1 Na voltooiing van het werk nodigt het klussenbedrijf de opdrachtgever uit voor oplevering van het uitgevoerde werk. De opdrachtgever dient hierop binnen een redelijke termijn te reageren en kan het werk al dan niet onder voorbehoud aanvaarden dan wel weigeren onder aanwijzing van de gebreken.
8.2 Indien er gebreken worden geconstateerd, die door het klussenbedrijf dienen te worden hersteld, zal het klussenbedrijf deze gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden die buiten de risicosfeer van het klussenbedrijf vallen.

IV BETALING

Artikel 9 Betaling in termijnen
9.1 Indien partijen betaling in termijnen zijn overeengekomen, geschiedt betaling in evenredigheid met de voortgang. De betaling dient uiterlijk twee weken na ontvangst van de rekening plaats te vinden.
9.2 Indien betaling in termijnen is overeengekomen en het klussenbedrijf zijn verplichtingen terzake voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid betaling op te schorten.

Artikel 10 Eindafrekening

10.1 Het klussenbedrijf zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan de opdrachtgever ter hand stellen ofwel na de oplevering doen toekomen.
10.2 Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op regie (al dan niet in combinatie met een richtprijs), bevat de eindafrekening een opstelling van de bestede uren, geleverde materialen en overige kosten (zoals gereedschapshuur, parkeergelden, precario, e.d.).
10.3 Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op een vaste prijs, bevat de eindafrekening een opstelling van de vaste prijs, het eventuele ‘meer- en/of minderwerk’ en eventuele extra kosten op grond van onvoorziene complicaties.
10.4 De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel door de opdrachtgever reeds betaalde bedragen en van het resterende saldo.
10.5 Alle betalingen dienen binnen 2 weken na ontvangst van de rekening plaats te vinden, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen.

Artikel 11 Opschorting van de betaling

11.1 Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.
11.2 Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft het klussenbedrijf het recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het teveel opgeschorte bedrag.

Artikel 12 Niet nakomen betalingsverplichting

12.1 Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren. Niettemin zendt het klussenbedrijf na het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 9 lid 1 en artikel 10 lid 5) één betalingsherinnering. Daarin wijst hij de opdrachtgever op zijn verzuim en geeft alsnog de gelegenheid binnen twee weken na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
12.2 Over betaling die niet tijdig is verricht, kan het klussenbedrijf rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 10 lid 5) tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
12.3 Het klussenbedrijf is na verloop van de in lid 1 genoemde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.

V GARANTIE

Artikel 13 Garantie
13.1 Het klussenbedrijf garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken gedurende een termijn van een jaar vanaf de oplevering zullen kosteloos worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen gevolg is van het werk. Het voorgaande laat onverlet dat het klussenbedrijf ook na die periode voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan zijn op grond van de wet. Indien partijen een langere termijn zijn overeengekomen, dient dit op het opdrachtformulier vermeld te staan.
13.2 De gebreken als bedoeld in lid 1 zijn gebreken die niet eerder dan het moment van ontdekking door de consument onderkend hadden kunnen worden en door de consument zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan de ondernemer zijn meegedeeld.

VI GESCHILLEN (tussen consument en klussenbedrijf)

Artikel 14 Geschillen
14.1 Geschillen tussen de consument en het klussenbedrijf over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot het door het klussenbedrijf geleverde werk kunnen zowel door de consument als door het klussenbedrijf aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie.
14.2 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst aan het klussenbedrijf heeft ingediend.
14.3 Nadat de klacht bij het klussenbedrijf is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
14.4 Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is het klussenbedrijf aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer dit wil doen, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aan hangig te manken.
14.5 De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
14.6 Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 15 Branchegarantie nakoming bindende adviezen

1. De VLOK staat tegenover de consument borg voor de nakoming van het door de Geschillencommissie uitgebrachte bindend advies tot een bedrag van 20.000 euro tegen overdracht van de vordering van de consument op de ondernemer aan de VLOK, tenzij het bindend advies binnen twee maanden na verzending hiervan ter toetsing wordt voorgelegd aan de rechter en het vonnis waarbij de rechter het bindend advies onverbindend verklaart in kracht van gewijsde is gegaan.
2. Indien de vordering van de consument uit hoofde van het bindend advies meer dan 20.000 euro bedraagt, dan verbindt de VLOK zich jegens de consument om voor eigen rekening ook voor dat meerdere betaling van de ondernemer te verlangen en – zo nodig in rechte – tot invordering over te gaan. Het door de VLOK ingevorderde en van de ondernemer ontvangen bedrag dient binnen vier weken na ontvangst door de VLOK aan de consument te worden uitgekeerd. Het verhaalstraject voor het eventueel resterende bedrag wordt binnen diezelfde termijn van vier weken gestart en zo spoedig mogelijk afgerond.

Artikel 16 Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen slechts in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis worden gewijzigd of aangevuld.

Deze VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te Zoetermeer.